Wspolnota Ojca Pio - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treściZASADY ŻYCIA CZŁONKOW GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O. PIO.
WYCIĄG ZE STATUTÓW GRUPY MODLITEWNEJ.
 
 
Grupy modlitwy, powstałe z inicjatywy Św. O. Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom papieży i hierarchii, formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją wspaniale wyrażaną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II. Grupy modlitewne chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości O. Pio:
 
a. Pełne i bezwarunkowe przylgniecie do Nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i kolegium biskupów.
 
b. Posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem dla grupy jest kapłan – dyrektor duchowy
 
c. Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przezywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
 
d. Wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Św. Pawła Apostoła.
 
e. Czynna miłość, miłosierdzie niosące ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu. /wstęp do statutów/.
 
 
Zaleca się Grupom Modlitwy następujące intencje ogólne: Kościół, papież, biskupi, powołania do Służby Bożej, uświecenie duchowieństwa, wzrost w gorliwości chrześcijańskiej, nawrócenie grzeszników i ateistów, chorzy, zwłaszcza nieuleczalnie, ludzie w podeszłym wieku i inne intencje w potrzebach Kościoła i społeczeństwa. /art. 15 statutów/.
 
Członkowie Grup poświęcają się modlitwie wynagradzającej i idąc za nauką Św. Pawła, ofiarują swoje cierpienia uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, Odkupiciela świata. Członkowie Grupy Modlitwy będą spełniać czyny pokuty i wynagrodzenia, żeby ich modlitwy były bardziej miłe Panu Bogu. /art. 16 statutów/.
 
Członkowie Grupy będą się starać być przykładem w przyjmowaniu cierpień i ofiar związanych z własnym stanem i szczery praktykowaniem życia chrześcijańskiego. W szczególności poświęcą się dziełom miłości, zwłaszcza w stosunku do chorych, starszych, żyjących na marginesie. /art. 16 statutów/.
 
 
Dnia 23 marca 2019 r., w naszej wspólnocie parafialnej ukonstytuowała się Grupa Modlitwy Św. O. Pio. Tworzy ją 30 członków. Opiekunem Grupy jest kapłan dyrektor – Ks. Mariusz Dziarmaga.
 
Spotkania grupy będą odbywać się 23 dnia każdego miesiąca /jest to pamiątka dnia śmierci Św. O. Pio – 23 września 1968 r/., o godz. wskazanej przez dyrektora grupy.


Prasa katolicka
Wróć do spisu treści