dane osobowe - Parafia Świętej Rodziny w Gdyni

Przejdź do treści

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Informujemy, że parafia Rzym. – Kat. p. w. Św. Rodziny w Gdyni przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
 
 
1. Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymsko-katolicka p. w. Św. Rodziny w Gdyni,
 
2. Możliwość kontaktu z administratorem:
 
1) korespondencyjnie na adres: 81-333 Gdynia, ul. Kołłątaja 40
 
2) telefonicznie: pod numerem: + 48/664-962-667,
 
3) drogą elektroniczną: e-mail: m.dziar@wp.pl,
 
4) parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
 
3. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym:
np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.
 
4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną
 
5. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
 
6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
 
7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 
1) żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,
 
2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,
 
3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
 
8. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
 
9. Wizerunek:
 
1) Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,
 
2) wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 
10. Monitoring: obiekt oraz teren kościoła parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu.
 
 
Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl

Prasa katolicka
Wróć do spisu treści